За нас

История

Първото българско училище в Арчар е открито през 1832 г. Отначало то се е помещавало в частни къщи. За пръв учител е повикан даскал Алекси-македонец дошъл от Влашко по време на войната между сърбите и турците, под псевдоним Димитър.

 След изграждането на черквата през 1847 г. за училище започва да служи черковната килия. Първият учител в нея е Ангел Иванов от с. Боровица, Белковско. През 1883 г. се поставят основите на новата училищна сграда в църковно място. През същата година тя е изградена и покрита с керемиди. Идеята и направата на новото училище са дело на Цоко Ц. Мумджиев, свещеник Васил поп Каменов, Ангел Нягулов, Филип Петков и Ванко М. Палапурдов. За направата на училището е използван църковен капитал в размер на 8 000 лв. без всякаква парична помощ от населението. През 1887 г. училищната сграда е завършена окончателно и на 1 декември същата година в него започва редовно обучение на децата. През 1908-1909 учебна година в училището е открит горен курс.

Днес в училището се обучават  326 ученика от 1 до 12 клас.

СУ „Христо Ботев„ е една от непреходните гордости в историята и настоящето на Община Димово.

Проекти, по които работим

Повишаване на капацитета на ПС за работа в мултикултурна среда

Повишаване на професионалните компетентности на учителите и педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.

Проект P.S.SMILE

Проект P.S.SMILE „Изграждане на социо-емоционален капацитет в образователни институции от сферата на предучилищното и началното училищно образование“, с продължителност 3 години, финансиран по програма Еразъм+ с номер 2019-1-LT01-KA201-060710

Еразъм+

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. В програмата за периода 2021-2027 г. се поставя силен акцент върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

Подкрепа За Успех

Проект BG05M2OP001-2.011-0001  „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проектът се финансира от ОП „НОИР“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.

Образование За Утрешния Ден

 „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2019 / 2020 г.

0878693227

ул."Васил Левски" №7,с. Арчар, общ.Димово, обл.Видин, п.к. 3770

info-500603@edu.mon.bg

Mon - Fri

08.00 - 6.00

TypeError thrown

count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, string given