Защита на лични данни


Информация и данни за контакт с Администратора:

За връзка със СУ „Христо Ботев“

ЕИК/Булстат: 000151536

Адрес:  с. Арчар, ул. „Васил Левски“ № 7,общ.Димово, обл.Видин, п.к.3770

Телефон: 0931723-13

Ел. поща: info-500603@edu.mon.bg


За връзка с Длъжностното лице  по защита на данните:

Име: Живко Павлов

Тел: +359 2 492 0 112

Ел. поща: office@adpo.bg  

Интернет страница: www.adpo.bg


За връзка с Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

TypeError thrown

count(): Argument #1 ($value) must be of type Countable|array, string given