Важно !

ВАЖНО ЗА ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с влезлия в сила Закон за предучилищното и училищно образование Министерството на образованието и науката въведе електронна информационна система за ежемесечен контрол на отсъствията на учениците. В срок до 1 число на следващия месец, класните ръководители трябва да са обработили и предали броя на отсъствията поименно за всеки ученик. Тъй като информацията от електронната система се препраща към дирекциите „Социално подпомагане“, при допускане на отсъствия по неуважителни причини, родителите на тези ученици няма да получават  помощ за съответното дете. В тази връзка е важно да знаете, че:

  • Срокът и начинът на извиняване на отсъствията, включително и вида на документа, който се представя, се спазва стриктно;
  • Отсъствията на ученика от училище, във всички случаи, се потвърждават писменоот родителя;
  • При отсъствие по здравословни причини – трябва незабавно /след връщане на ученика в училище/ да се представи медицински документ, издаден от общопрактикуващия лекар или неотложен кабинет и след писмено потвърждение от родител (представител на детето), който полага грижи за ученика. Документът задължително да съдържа УИН на издаващия го лекар и да е заверен от училищния лекар. При непълнота в данните, отсъствията няма да бъдат извинени;
  • При отсъствие, поради участие на ученика в състезание, конкурс, олимпиада, фестивал, концерт, спектакъл, изложба и други – след връщането си в училище, ученикът трябва да представи на класния ръководител документ (с подпис, печат), с който се потвърждава участието му. Документът трябва да е издаден от организатора на дейността, от институцията, от името на която участва или от спортния клуб, в който членува, и да е с потвърждение от родител;
  • При отсъствие по семейни причини до 3 дни – заявлението се подава най-малко 3 дни предварително от родителв канцеларията на училището;
  • При отсъствие по семейни причини до 7 дни – заявлението се подава най-малко 3 дни предварително от родителв канцеларията на училището;
  • В случай, че ученикът отсъства по здравословни причини в последните дни от месеца, родителят задължително трябва да уведоми класния ръководител за това;
  • При липса на коректно попълнен медицински документ и/или потвърждение от родител до първо число на следващия месец, отсъствията се определят по неуважителни причини.

Съгласно чл.2 от Закона за предучилищното и училищно образование родителите са участници в образователния процес и имат своите отговорности по смисъла на закона.

медицински бележки

Leave a Comment