Образование за утрешния ден

„Образование за утрешния ден“

НОВО: Стартира Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2019 / 2020 г.

Сформирани клубове: 

  1. Клуб „Дигитални компетентности – 1 група с 12 ученици от 1, 2 и 3 клас, с ръководител Гацка Генкова Дочева – Ст.учител начален етап на образование с квалификация учител по Компютърно моделиране.
  2. Клуб „Дигитална работилница“ – 1 група с 12 ученици от 5 клас, с ръководител Бодинка Василева Каменова – Ст. Учител прогимназиален етап на образование с квалификация учител по ИТ V-VIII клас
  3. Клуб „Дигитални умения“ – 1 група с 12 ученици от 8 клас, с ръководител Цветан Кирилов Цветанов – Ръководител направление ИКТ с квалификация учител по Информатика и информационни технологии

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

IV. Обща информация за проекта

  •    Заповед № РД09-778 от 10.04.2020 за утвърждаване на Указания
  •    Указания за изпълнение на дейностите по проект ОУД

V. Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/

VI. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

VI. Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

VII. Приложение 2 – Тематична програма и график за работата на групата

VIII. Приложение 3 – Анкетна карта за участие

IX. Приложение 4 – Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта