Нов шанс за успех

информация по проект Нов шанс за успех

На 13.08.2019 г. от 14:00 часа в заседателната зала на РУО – Видин се проведе информационно събитие за представяне на резултатите и на предстоящите дейности, свързани с обученията по проект „Нов шанс за успех”, процедура чрез директно предоставяне BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Целта на проекта е да се даде възможност на лица над 16 години, които нямат статут на ученици и не са посещавали или завършили училище, да се ограмотят и да придобият компетентности от прогимназиалния етап. До настоящия момент проектът е реализиран в три етапа.

В първия етап са сформирани осем групи за ограмотяване. В резултат на обучението в тези групи 77 обучаеми завършват успешно началния етап на образованието си. Във втория етап се провеждат курсове за ограмотяване в три групи, като успешно завършват обучението си 30 обучаеми. В момента се провеждат обучения в третия етап на проекта. СУ „Св. св. Кирил и Методий“- гр. Брегово, СУ „Христо Ботев“- с. Арчар, СУ „Васил Левски“- гр. Кула и СУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Ново село са четирите училища от област Видин, които реализират дейности в групи за ограмотяване и в групи за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап. Обучението в групите за ограмотяване (две групи) е приключило и 17 обучаеми са завършили успешно началното си образование. Продължава обучението в групите за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап. Предстои да стартира обучението в VII клас.

Екипите от четирите училища, които осъществяват дейности по проекта, представиха реализираните обучителни дейности, дейностите по популяризиране на проекта и резултатите от обученията.

 

О Б Я В А  

СУ “ ХРИСТО БОТЕВ“ с.Арчар обявява свободни часове по предмета „Информационни технологии“-  6 клас на лица, навършили 16 години, които не са ученици по Проект BG05М2ОР001-3.004-0001 „Нов шанс за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР)

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

I. Информационни технологии – 24 учебни часа с продължителност 30 минути.

Възнаграждение в размер на 17.00лв.за астрономически час.

II. Основни изисквания за участие към кандидатите:
1. Образование: висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или “магистър”. Специалност: „Информатика и ИТ“. Професионална кфалификация : “ Учител по информатика и ИТ“

III. Вид на Договора – Граждански договор.

IV. Срок на договора – 3 месеца, считано  от 11.03.2019г.

V. Необходими документи:

  1. Заявление за участие в свободен текст.
  2. Автобиография – европейски стандарт.
  3. Документи за завършено образование, копие и оригинал за справка.

VI. Място и срок за подаване на документи:

Документите за кандидатстване се приемат на адрес:

СУ „Христо Ботев“  –  Счетоводство

с.Арчар, ул.“Васил Левски“ №7

от 08.00 часа до 15.30 часа

В срок от 01.03.2019г. до 07.03.2019г