Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Проектът се финансира от ОП „НОИР“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката.