Повишаване на капацитета на ПС за работа в мултикултурна среда

Повишаване на професионалните компетентности на учителите и педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.