Предстоящи обучения на педагогически специалисти

Тема на обучение: “Интегриране на неформалното образование и  интерактивни методи за преподаване за работа в мултикултурна среда” за педагогически специалисти от образователни институции партньори. Обучението ще се проведе в село Стакевци, община Белоградчик. Период на провеждане, както следва: 10-12.06.2022г. начален час 9.00ч., краен час 15.00ч. 17-19.06.2022г. начален час 9.00ч., краен час 15.00ч. 30.06.- 02.07.2022г. начален час 9.00ч., краен час 15.00ч. Обучението е част от обучителния цикъл  в рамките на  проект  Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти от Област Видин и Област Монтана за работа в мултикултурна среда, договор  №BG05M2OP001-3.017-0041-C0, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Броят на педагогическите специалисти от СУ “Христо Ботев” с.Арчар, заявили желание за участие е дванадесет.

Leave a Comment